#

AYDINLATMA METNİ

HAKKIMIZDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Ayazmaderesi Cad. Saral İş Merkezi No: 5/A 34349 Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan ISTexpo Fuarcılık Hizmetleri LTD. ŞTİ. (“ISTexpo Fuarcılık” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 1. Tanımlar
  Bu bölümde KVKK,  kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesi, özel nitelikli kişisel veri, veri işleyen, veri sorumlusu gibi kavramların tanımlamaları yapılabilir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir

  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 2. Veri Sorumlusu

  ISTexpo Fuarcılık Hizmetleri Limited Şirketi (Ayazmaderesi Cad. Saral İş Merkezi No:5/A 34349 Beşiktaş/İstanbul, MERSİS No: ………………………………) KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir. 
 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

  1. ISTexpo Fuarcılık tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında toplanan ad-soy ad gibi kimlik, kredi kartı gibi finans, çalıştığınız firma gibi özlük ve e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; etkinliğe kayıt olabilmeniz ve katılım sağlayabilmeniz amacıyla işlenmektedir.

 4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

  Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara, ve bu amaçla bağlantılı olarak iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz tarafınızca doldurulmakta olunan formlar vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemle toplanmaktadır. Kanun’un 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması için tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. (Yöntemlerimiz daha fazla olduğundan belki alta ekleyeceğim metin bizim için daha uygun olabilir)

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerek tarafımızca, gerekse birlikte çalıştığımız veya yetkilendirdiğimiz veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, muhtelif sözleşmeler, çağrı merkezleri, elektronik formlar, internet sitesi, anketler, sosyal medya uygulamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, ayrıca, Şirketimiz ile yapmış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla da toplanabilmektedir.

  Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri ile ilgili mevzuattan (ticaret, vergi ve SGK mevzuatı gibi) doğan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için, kişisel verilerinizin işlenmesi ve belirli sürelerle muhafaza edilmesi gerekebilmektedir.

 2. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
  5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.